Forsikring

Kollektiv hundeansvarsforsikring.

Enhver hundeejer skal ved lov tegne en hundeansvarsforsikring – hvis uheldet er ude. I DvK tilbyder vi en kollektiv lovpligtig hundeansvarsforsikring med udvidet dækning til alle vores medlemmer. Her finder du nærmere information om forsikringen.

Ikrafttræden og police

Forsikringen træder i kraft fra betalingsdatoen. Der udstedes ikke en police fra klubben eller fra Tryg Forsikring A/S, din giro- eller bankkvittering er dit bevis på, at du er forsikret.

Gyldighed

Forsikringsåret løber fra 1. oktober til 30. september og koster 190,00 kr. om året for den første hund og 150,00 kr. for hver efterfølgende hund, uanset race – dog skal den ene hund være en dværgschnauzer. Ved tilmelding efter 1. maj betales halv præmie og ved betaling af fuld præmie efter 1. august, gælder forsikringen også for det følgende forsikringsår.

Opsigelse

Ved opsigelse af forsikringen ydes ingen refusion af forsikringspræmien, uanset på hvilket tidspunkt opsigelsen sker.

Anmeldelse af skade

I tilfælde af skade skal anmeldelsen straks indgives til Tryg Gruppeforsikring under police nr. 882-25.202 på adressen

Tryg Gruppeforsikring,
Klausdalsbrovej 601,
2750 Ballerup,
Tlf.nr. 44 20 45 00.

E-mail: kundecenter.erhverv@tryg.dk

Forsikringssummer

  • Ting, herunder dyr, maksimum 4.278.000 kr.
  • Personskade maksimum 10.704.000 kr.

Betaling

Indbetaling kan foregå online, via netbank på konto 4791 16509914, eller du kan få tilsendt et giroindbetalingskort. Betalingen kan ske samtidig med indbetaling af medlemskab og på samme giroindbetalingskort. Husk blot at anføre antal forsikrede hunde.

Spørgsmål til tegning af forsikring og tilsendelse af giroindbetalingskort, e-mail medlemskab@dvkweb.dk.

Øvrige spørgsmål om forsikringen skal rettes direkte til Tryg Gruppeforsikring.

Forsikringsbetingelser

Udskrift af forsikringsbetingelserne 7501 fra Tryg forsikring.

For forsikring gælder forsikringsbevis (police), forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler – i det omfang, loven ikke er fraveget.

Almindelig dækning

Forsikringen dækker i Danmark sikredes erstatningsansvar efter hundeloven, samt under rejser i udlandet i indtil 3 måneder.

Her har man dog mulighed for at forlænge dækningen i nogle måneder, Tryg Gruppeforsikring skal blot have skriftlig besked. Forlængelsen er uden yderligere omkostninger.

I udlandet dækkes det erstatningsansvar sikrede kan pådrage sig efter det pågældende retsområdes bestemmelser, dog højst med de for policen gældende summer.

Udvidet dækning

Uanset bestemmelserne i hundelovens § 8 stk. 1 er forsikringen udvidet til at dække den skade – såvel personskade som tingskade – den forsikrede hund under deltagelse af et i forenings- eller hjemmeværnsregi afholdt arrangement påfører en af de medvirkende personer, uanset om denne ikke i hundelovens forstand vil kunne anses for sagesløs (figurantdækning).
Forsikringen dækker endvidere ved den forsikrede hunds midlertidige ophold i udlandet i forbindelse med deltagelse i udstillinger, parringer og prøver.

Bestemmelsen om udvidet dækning er bekræftet af Tryg forsikring i mail dateret den 30.1.2003.

§ 1 Forsikringen varighed og opsigelse

Forsikringen bortfalder automatisk hvis præmien ikke indbetales inden forfaldsdatoen den 1. november.

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, der anmeldes indtil et år efter forsikringens udløb, for så vidt skaden er forårsaget inden for forsikringens løbetid.

§ 2 Forsikringen dækker ikke

Skader, der tilføres hundens besidder eller de til dennes husstand hørende personer.

Skader på ting, herunder dyr, som er i besidderens eller de til dennes husstand hørende personers – også midlertidige – varetægt.

§ 3 Anmeldelse af skade

Såfremt der rejses eller kan forventes rejst krav, der må antages dækket under policen, skal kravet straks anmeldes til Tryg.

Anerkendelse af erstatningspligt eller udbetaling af erstatning må ikke ske uden Trygs samtykke.

§ 4 Præmiebetaling

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de anførte forfaldsdage.
Der udsendes giroindbetalingskort sammen med klubbladet i august. Dværgschnauzerklubben er ikke forpligtet til at udsende rykker på manglende betaling. Forsikringen ophører automatisk ved manglende betaling.

§ 5 Indeksregulering, præmie og forsikringssummer

Præmien og de i forsikringen anførte summer reguleres i overensstemmelse med et af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indekstal. Basis for reguleringen er indekstallet for januar kvartal i kalender året før forsikringens ikrafttræden.

Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter Forlad sitet